Counting

English < – > Japanese

One < – > Ichi
Two < – > Ni
Three < – > San
Four < – > Shi / Yon
Five < – > Go
Six < – > Roku
Seven < – > Shichi / Nana
Eight < – > Hachi
Nine < – > Ku / Kyuu
Ten < – > Ju / Juu
Eleven < – > Ju-Ichi
Twelve < – > Ju-Ni
Twenty < – > Ni-Ju